• பக்கம்_பேனர்
  • பக்கம்_பேனர்

திட்டங்கள்

2012 ஜியாங்சு-60㎡

2012 பெய்ஜிங்-100㎡

2017 ஜெஜியாங்-110㎡

2018 குவாங்சி -96㎡

2018 குவாங்டாங்-100㎡

2018 வுஹான்-280㎡